สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมโลก

จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมโลก จึงเลี่ยงไม่ได้ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เห็นได้จากหลายปีผ่านมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ฉะนั้นเร่ื่องเหล่านี้จะรอเพียงให้ฝ่ายรัฐบาลในฐานะผู้บริหารแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แต่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกัน หากเปรียบประเทศเป็นร่างกายการเมืองก็คือสมอง

การคลังเป็นแขนขาคอยช่วยการเมืองขับเคลื่อน ฉะนั้นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายต้องเดินไปพร้อมกัน เปรียบคือในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ฝ่ายการเมืองมีหน้าที่เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้า และเมื่อเศรษฐกิจปกติการคลังควรเตรียมเสบียงสำรองไว้ เพราะสองอย่างนี้ต้องทำหน้าที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ แม้ประเทศจะเผชิญความท้าทายหลายหลายมิติ แต่มันจะสร้างความเข้มแข็ง 4อย่าง คือ สร้างความเท่าเทียม เพิ่มศักยภาพ เปิดกว้างเป็นธรรม และมีกรอบที่คำนึงถึงคนในรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน